Tính tan của Toluene

Dung môi Toluen ít hòa tan trong nước, độ hòa tan trong nước của nó ở 16°C là 0.047g/100ml còn ở 150°C là 0.04g/100ml.

Dung môi Toluen có khả năng hòa tan rất tốt chất béo, dầu, nhựa thông, lưu huỳnh, iot, ngoài ra nó có thể tan lẫn hoàn toàn với một số dung môi hữu cơ như xeton, rượu, este.