Sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT

Cập nhật: 08:30 - 10 tháng 8, 2022

Theo quy định, sản phẩm hóa chất chưa có tên cũng như mã số HS cụ thể tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan nhận được rất nhiều đề nghị hướng dẫn của nhiều DN về việc giảm thuế GTGT đối với hóa chất và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT
Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 27/6/2022, Tổng cục Thuế có công văn số 2252/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Theo đó, hóa chất cơ bản không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định việc giảm thuế GTGT được áp dụng thống nhất tại các khâu NK, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Theo đó, DN NK, sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản và đang áp dụng mức thuế suất là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định: “Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng... dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này”.

Đối chiếu với các quy định trên, sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Trường hợp sản phẩm hóa chất chưa có tên cũng như mã số HS cụ thể tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhưng được xác định là sản phẩm hóa chất khác (mã ngành 202), mã HS tích dấu (*) thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Nụ Bùi/Hải Quan Online